một sự thay đổi điển hình của một thợ mỏ trong một mỏ vàng