hưởng lợi từ quặng caco3 được sử dụng cho quá trình gypaum ở ấn độ