machane có thể tạo ra những viên gạch lớn tại giải thưởng jorbug