các vấn đề môi trường liên quan đến khai thác quặng sắt