câu trả lời trong tương lai của ngành than có thể nằm trong quá khứ