giá trị chỉ số công việc trái phiếu cho máy nghiền dòng