chức năng của vật liệu thô khác nhau trong sản xuất xi măng