areosol công nghiệp có thể tác động đến máy nghiền