chúng ta có thể sử dụng máy nghiền bụi thay thế cho tro bay