về công nghiệp chế biến khoáng sản liên quan đến wa