làm thế nào để tăng lượng bụi tạo ra từ máy quặng vàng