khoáng chất được tách ra khỏi hợp chất của nó như thế nào